Arhitektonsko - urbanisti?ko - oblikovni natje?aj 

TRG TRADICIJSKIH OBRTA U VARADINU 

Objava 

26.6.2018.

naslovna web 2 

 

TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

organizira i provodi

 

Arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

NATJE?AJ za izradu idejnog arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovnog rjeenja:

 TRG TRADICIJSKIH OBRTA U VARADINU

Registarski broj natje?aja: 62-18/V-AUO/N

Natje?aj nije u sustavu javne nabave

  

TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

organizira i provodi

 

Arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

NATJE?AJ za izradu idejnog arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovnog rjeenja:

TRG TRADICIJSKIH OBRTA U VARADINU

Registarski broj natje?aja: 62-18/V-AUO/N

Natje?aj nije u sustavu javne nabave

 

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

INVESTITOR I RASPISIVA?:

TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA, Ivana Padovca 3, 42000 Varadin, OIB: 85989550514, Internetska adresa: http:// www.tourism-varazdin.hr /, koju zastupa direktorica Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice grada Varadina Jelena Toth, telefon: 099/315 7269, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)  

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Trg tradicijskih obrta neslubeni je naziv javnog prostora u povijesnoj jezgri grada Varadina na krianju Urulinske ulice i Ulice Ivana Padovca na kojem se nalaze mobilne drvene ku?ice u kojima se prodaju tradicijski obrtni?ki proizvodi i prostor na kojem se prezentira tradicijsko stvaralatvo.

Kroz svoje petnaestogodinje djelovanje postao je nezaobilazna turisti?ka lokacija, a kako bi se zadrala njegova namjena i atraktivnost u narednom razdoblju, potrebno je provesti redizajn vizualne zastarjelosti i funkcionalne dotrajalosti ku?ica.

Projektom se eli istaknuti vrhunsko ure?enje javnog prostora u povijesnom tkivu grada; formiranje funkcionalne i inspirativne to?ke okupljanja turista te osnaivanje edukativnog karaktera lokacije.

Predmet ovog arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovnog natje?aja je integralno ure?enje Trga tradicijskih obrta u Varadinu u svrhu suvremene interaktivne prezentacije obrtnika i njihovih proizvoda s dodatnom edukacijskom vrijednosti za posjetitelje. Osnovni zadatak ovog natje?aja je dizajn novih prodajno izlobenih mobilnih objekata, tzv. ku?ica s uklju?enim rjeenjima za prezentaciju proizvoda izvan ku?ica i rjeenjima za zatitu od sunca i slabijih oborina te sredinje mjesto prezentacije i okupljanja.

Cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljih rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizi?ke stru?ne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/ica, ovlateni arhitekt/ica urbanist/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.

Ostali autori mogu biti ovlateni arhitekt/ica, dipl.ing.arh., mag.ing.arh. ili student/ica arhitekture, dipl. dizajner/ica, mag. dizajna, student/ica dizajna.

Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno.

Zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda, tajnica natje?aja, ?lanica tehni?ke komisije, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natje?aju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

 

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.

 

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 28.06.2018.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 12.07.2018. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Rok za davanje odgovora na pitanja: 19.07.2018. god. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova: 03.09.2018.. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA, Ivana Padovca 3, 42000 Varadin, s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Trg tradicijskih obrta u Varadinu.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja.

Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod poiljatelj ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada, niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

 

?LANOVI I ZAMJENIK ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lanova:

 

Predsjednica ocjenjiva?kog suda

Lea Pelivan dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

?lanovi ocjenjiva?kog suda

Jelena Toth, direktorica Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice grada Varadina

Sandra Malenica, zamjenica gradona?elnika Grada Varadina

Josip Kova?, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Varadinu

Marko Vitkovi?, dipl.ing.arh.

Zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda

Filip Kobzinek, mag.ing.arh.

Tehni?ka komisija

Valentina Fitrek dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

NAGRADE:

Odre?en je ukupni nagradni fond u iznosu od 60.000,00 kn neto.

Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

             Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

30.000,00 kn

   2. nagrada

1

18.000,00 kn

   3. nagrada

1

12.000,00 kn

                        UKUPNO                                   3                                           60.000,00 kn

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: uskla?enost rada s Uvjetima natje?aja, Programom natje?aja i prostorno-planskom

dokumentacijom

Isklju?it ?e se radovi:

Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima

?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natje?aja i ostalim uvjetima natje?aja

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

Prostorni koncept u odnosu na iri i ui kontekst

Prostorna i oblikovna kvaliteta

Harmonija suvremenog izri?aja s povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 400.000,00 kn (bez PDV-a).

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

OCJENJIVA?KI SUD