Arhitektonsko - urbanisti?ko - oblikovni natje?aj 

TRG TRADICIJSKIH OBRTA U VARADINU 

Rezultati 

1.10.2018.


 

naslov

 

TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

NATJE?AJ za izradu idejnog arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovnog rjeenja:

 

TRG TRADICIJSKIH OBRTA U VARADINU

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

TURISTI?KA ZAJEDNICA GRADA VARADINA, Ivana Padovca 3, 42000 Varadin, OIB: 85989550514, Internetska adresa: http:// www.tourism-varazdin.hr /, koju zastupa direktorica Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice grada Varadina Jelena Toth, telefon: 099/315 7269, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)  

Registarski broj natje?aja: 62-18/V-AUO/N

Natje?aj nije u sustavu javne nabave

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

 

Trg tradicijskih obrta neslubeni je naziv javnog prostora u povijesnoj jezgri grada Varadina na krianju Urulinske ulice i Ulice Ivana Padovca na kojem se nalaze mobilne drvene ku?ice u kojima se prodaju tradicijski obrtni?ki proizvodi i prostor na kojem se prezentira tradicijsko stvaralatvo.

Kroz svoje petnaestogodinje djelovanje postao je nezaobilazna turisti?ka lokacija, a kako bi se zadrala njegova namjena i atraktivnost u narednom razdoblju, potrebno je provesti redizajn vizualne zastarjelosti i funkcionalne dotrajalosti ku?ica.

Projektom se eli istaknuti vrhunsko ure?enje javnog prostora u povijesnom tkivu grada; formiranje funkcionalne i inspirativne to?ke okupljanja turista te osnaivanje edukativnog karaktera lokacije.

Predmet ovog arhitektonsko urbanisti?ko - oblikovnog natje?aja je integralno ure?enje Trga tradicijskih obrta u Varadinu u svrhu suvremene interaktivne prezentacije obrtnika i njihovih proizvoda s dodatnom edukacijskom vrijednosti za posjetitelje. Osnovni zadatak ovog natje?aja je dizajn novih prodajno izlobenih mobilnih objekata, tzv. ku?ica s uklju?enim rjeenjima za prezentaciju proizvoda izvan ku?ica i rjeenjima za zatitu od sunca i slabijih oborina te sredinje mjesto prezentacije i okupljanja.

Cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljih rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja. Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na podloga za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju, te realizaciju.

 

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 

  • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izri?aja s povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
  • Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi

Na natje?aj, koji je trajao od 28.06.2018. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 03.09.2018. god., zaprimljeno je ukupno 11 radova.

 

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

 

Predsjednica ocjenjiva?kog suda

1. Lea Pelivan dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

?lanovi ocjenjiva?kog suda

  1. 2.Jelena Toth, direktorica Turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice grada Varadina
  2. 3.Sandra Malenica, zamjenica gradona?elnika Grada Varadina
  3. 4.Josip Kova?, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Varadinu
  4. 5.Marko Vitkovi?, dipl.ing.arh.

Zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda

Filip Kobzinek, mag.ing.arh.

Tehni?ka komisija

Valentina Fitrek dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 27.09.2018. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 4:

     AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIEVI?, NINA PAHOVI?

01 POSTER101 POSTER2

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 18.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 11:

     AUTORI: ANA VUCKOVI?, VEDRAN HUBICKI

 

PLAKAT 11PLAKAT 21

 

 

 

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 1:

     AUTORI: KARLO SEITZ, DAMIR MANCE

 

Plakat 1 MERGE1Plakat 2 MERGE1

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 400.000,00 kn (bez PDV-a).

Natje?aj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja