?IJI JE OVO GRAD?

Zavretak projekta i objava zaklju?aka

28.1.2019.

Stancic

 

Objavom publikacije Smjernice za planiranje javnih prostora u Hrvatskoj zavrava provedba projekta ?iji je ovo grad?, koji je u periodu od sije?nja do prosinca 2018. godine provodilo Drutvo arhitekata Varadin u partnerskoj suradnji s jo ?etiri lokalna drutva arhitekata: Drutvom arhitekata Istre - Societa architetti dellIstria, Drutvom arhitekata, gra?evinara i geodeta Karlovac, Drutvom arhitekata ibenik i Drutvom arhitekata Zadra, uz financijsku podrku Zaklade Kultura Nova.

 

Publikacija objedinjava i sistematizira razmijenjena znanja i iskustva tijekom provedbe projekta te daje prikaz suvremenih i inovativnih metoda za planiranje koje mogu biti korisne u razmatranju budu?ih aktivnosti vezanih za unapre?enje javnih prostora u hrvatskim gradovima. Naglasak je stavljen na pobu?ivanje interesa javnosti, uklju?ivanje lokalne zajednice, ispitivanje i testiranje potencijalne namjene i razli?itih na?ina koritenja te integralno sagledavanje prostora.

 

Publikacija je namijenjena arhitektima, urbanistima, krajobraznim arhitektima, dizajnerima, umjetnicima, predstavnicima lokalne uprave, javnih institucija, ali i predstavnicima civilnih udruga i gra?anima koji se ele aktivno uklju?iti u promiljanje svog ivotnog okruenja. Nastala je s namjerom da znanja o suvremenom planiranju javnih prostora iza?u izvan okvira provedbe projekta ?iji je ovo grad? i budu dostupna to ve?em broju ljudi. Edukacija i podizanje svijesti o zna?aju javnih prostora te komunikacija izme?u svih dionika, preduvjeti su sustavnih promjena u pristupu planiranju i ure?enju javnih prostora u Hrvatskoj.

Publikacija Smjernice za planiranje javnih prostora u Hrvatskoj dostupna je na https://drive.google.com/open?id=16FR4_4ApHRzONFdimDGvvEntnrzUGKXx