Likovni i Arhitektonsko – urbanistički natječaj

SPOMEN DOM SA SPOMEN OBILJEŽJEM HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U VIROVITICI 

Odgovori na pitanja natjecatelja

27.5.2021.

Likovni i Arhitektonsko – urbanistički, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

za izradu idejnog rješenja:

Spomen dom sa spomen obilježjem

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici 

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EV:5/21

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 108-21/VT-AU/NJN

__________________________________________________________________

 PITANJA NATJECATELJA POSTAVLJENA DO 17.05.2021. I ODGOVORI OCIJENJIVAČKOG SUDA  

1.Na koji način u sklopu idejnog rješenja natjecatelj dokazuje da je predviđeno rješenje izgradivo unutar dostupnog budžet od 8.5. milijuna kuna? Da li je potrebno u kalkulacijama uračunat i izmještanje trase ako se za to odlučimo?

ODGOVOR:

Ne zahtijeva se poseban iskaz troškova po stavkama. Valorizira OS sukladno prikazanim materijalima, oblikovanju i dr.

 2.Da li je moguće samo mjestimično/djelomično izmještanje (od postojeće građevine pa prema sjeveru) pozdemne trase dalekovada kako bi se omogući dozvoljena izgradnja po sjevernoj regulacijskoj liniji parcele?

ODGOVOR:

Da.

 3.Može li se na geodetskog podlozi različitim simbolima za drveće točno pozicionirati koja je koja vrsta stabla, posebno trešnje (trenutno su sva stabla sa istom oznakom) i može li se okvirno odrediti visina pojedinog stabla?

ODGOVOR:

Visina smreka…cca 12 m

Visina japanske trešnje…cca 9-10 m

Visina likvidambra….cca 12 m

Ostala tri stabla su tuje koje ne predstavljaju ambijentalnu vrijednost i potrebno ih je ukloniti 

Na slici su prikazane vrste stabala unutar obuhvata zahvata natječaja:

odgovori stabla

 

4. S obzirom na propozicije iz važećeg UPU-a da građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni ili ugrađeni način moraju sa susjednim građevinama tvoriti arhitektonsku cjelinu, da li je moguće:

-dobiti visine vijenaca i sljemena krova istočne južne susjedne građevine?

ODGOVOR:

Visina višestambene građevine s ravnim krovom na k.č.br. 1299 k.o. Virovitica-centar

 

odgovori vijenac 1

 

Visina obiteljske kuće s dvostrešnim krovištem na k.č.br. 1297 k.o. Virovitica-centar

odgovori vijenac 2

 - da li je moguće graditi na istočnom rubu parcele s obzirom na odmak građevine od ruba i postojanje prozora/otvora pri vrhu zabatnog zida?

ODGOVOR:

Da.

- da li je moguće graditi na južnom rubu parcele bez odmicanja ili se ipak treba odmaknuti min 1,0 m s obzirom na postojeću udaljenu susjedne građevine od cca 3,0m ili potrebno još i više s obzirom na H/2 propis?

ODGOVOR:

Moguće je građevinu ugraditi na južnu među.

- da li je uopće primjenjivo kiz=0.8 kao uglovne ugrađene građevine, a u skladu sa odgovorima na prethodna pitanja?

ODGOVOR:

Kod ugrađene uglovne građevine Kiz= maks. 0.8, što znači da on može biti i manji.

  5.Molimo da se svakako vjerodostojnije prenesu osnovni prostorni parametri UPU-a u sklopu 6.2.1 natječajnog programa jer se ne spominje kiz=0.4 za slobodnostojeću građevinu, niti uvjet od H/2, a s obzirom na predviđenih cca 1000 m2 BRGP rješenje će vjerojatno tražiti 3 etaže. Ili je iste kroz proces arhitektonskog natječaja moguće preispitati u sklopu idejnog rješenja?

ODGOVOR:

Prema čl. 21. st. 5. važećeg UPU-a središta Virovitice propisana je iznimka za građevne čestice na kojima se grade građevine i uređuju prostori namijenjeni javnim i društvenim djelatnostima, odnosno najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kiz) za slobodnostojeći i poluugrađeni način gradnje je 0,6.

Za gradnju slobodnostojeće građevine minimalna udaljenost od granice građevne čestice je 3 m ili h/2 od jedne (primjenjuje se veća vrijednost) i 1 m od druge bočne međe uz uvjet da je minimalna udaljenost građevina susjednih građevnih čestica 4m.

Prema urbanističkom planu i natječajnom elaboratu definiran je maksimalni broj etaža i maksimalna visina, kao i maksimalna izgrađenost te udaljenosti od međa obzirom na način gradnje, a natječajnim rješenjima potrebno je preispitati optimalan raspored prostora kao i broj etaža.

 6.S obzirom da je u više navrata apostrofirana racionalnost kroz režim korištenja molim potvrdu nužnosti da će se stalni postav naplaćivati, time i morati imati kontrolirani ulaz/izlaz posjetitelja. Ovdje ujedno šaljemo i protesnu notu jer smatramo da ovakva vrsta objekta, koje ima za cilj upoznavanje mlađih generacija s poviješću Domovinskog rata te omogućiti kvalitetno druženje i pomoć akterima Domovinskog rata, ne bi trebala sputavati prostornu slobodu kretanja budućeg spomen doma i komercijalizirati.

Da li će postojati i režim korištenja prostora za branitelje, odnosno da li i ti prostori moraju imati kontrolu ulaza?

ODGOVOR:

Stalni postav se neće naplaćivati.

Nije potrebna kontrola ulaza za prostore branitelja.

 

 7.S obzirom na gore navedeno, da li je u ulaznom holu potrebno predvidjeti pult za naplatu karta ili neku drugu vrstu info pulta?

ODGOVOR:

Pult za naplatu nije potreban. Info pult se može planirati ovisno o autorskom rješenju natjecatelja.

  8.S obzirom na predviđenih cca 1000 m2 BRGP rješenje će vjerojatno tražiti 3 etaže pa molimo pojašnjenje o potrebi raspoređivanja sanitarnih čvorova po svim etažama i predviđenog broja sanitarnih čvorova. Da li ako rješenje ima 3 etaže mora imati 3 muška, 3 ženska i 3 sanit. Čvora osoba sa inv. (po 1 na svakoj etaži) ili je dopuštena racionalizacija i propisani broj od 4 muška, 2 ženska i 2 inv. Sanitarna čvora uz primjenu eventualno dizala odnosno stepenica za dolaženja do potrebnog čvora?

ODGOVOR:

Sanitarni čvorovi ne moraju biti na svim etažama. Propisani broj je potrebno rasporediti logično po etažama.

  9.Da li se predviđa ikakvo tehničko osoblje (domari, čistaći) te da li je potrebno njima osigurati garderobu i sanitarni čvor i koliko ili neki drugi radni prostor?

ODGOVOR:

Ne.

 10.Molimo pojašnjenje, da li se radi o 1 sanitarnom čvoru za zaposlenike sa 2 školjke i pisoarom sa pripadajućim predprostorom umivaonika ili odvojenom za muške (1 pisoar i 1 školjka i umivaonik) i odvojene za ženske (1 školjka i umivaonik) zaposlenike?

ODGOVOR:

Dva odvojena sanitarna čvora prema Pravilniku o zaštiti na radu.

 11.Molimo pojašnjenje o kojim zajedničkim prostorijama je riječ i što se smatra pretjeranim zasjenjivanjem, s obzirom da će se isto vrednovati od strane žirija?

ODGOVOR:

Ovisno o autorskom rješenju svi prostori se projektiraju optimalno u svrhu energetske učinkovitosti

 12.S obzirom da se trenutno južni dio parcele koristi za parkiralište i (jedini) pristup dvorištu južne susjedne građevine da li je potrebno taj pristup zadržati?

ODGOVOR:

Postojeći kolni pristup je potrebno zadržati ali isključivo za pristup predmetnoj čestici.

 

13.Što se podrazumijeva pod nazivom „opis opreme“? Znači li to opis regala, stolova ili slično, ili pak nešto drugo. Ako da onda pojasnite termin „oprema“.

ODGOVOR:

Radi se o opremi koja nije uvjet za ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu (regali, stolovi i slično)

 14.Da li je moguće da spomen obilježje bude sam dom sa odgovarajućim natpisom?

ODGOVOR:

Likovno rješenje spomen obilježja ovisi o autorskom pristupu natjecatelja.

 15.Što znači termin „glavni koncept“ stalnog postava?

ODGOVOR:

Termin „glavni koncept“ se ne spominje u Programu. Govori se o „globalnom konceptu“ što znači da se prikazuju glavni pravci kretanja i glavne zone izložaka u stalnom postavu.

  16.Je li moguće osigurati dio električne energije sa fotonaponskim panelima na pročelju i krovu?

ODGOVOR:

Da.

 17.Kako je moguće iskazivati površine komunikacija i sl koje ne ulaze u traženih 1000 m2?

ODGOVOR:

U zadanoj tablici u stupcu „ostvareno“ upisuju se površine projektiranih zona. Ako autor uvodi dodatne površine koje nisu predviđene tablicom, upisuje ih u polje Napomene.

18.Znači li zahtjev za što manje dnevnog svjetla u prostorima sa izlošcima da im ne trebaju prozori ili treba omogućiti njihovo zasjenjenje?0?

ODGOVOR:

Prozori nisu nužni. Ako postoje, zasjenit će se prema potrebi sukladno rješenju postava koji se izrađuje kasnije neovisno o ovom natječaju

 19.Može li se dio sadržaja planirati podzemno?

ODGOVOR:

Da

 20.Da li je odnos neto bruto 82,5 realan?

ODGOVOR:

Procijenjen je

 21.Moramo li pratiti građ pravac susjeda? Da li zadan maksimalni građevni pravac?

ODGOVOR:

Prema čl. 21. važećeg UPU-a središta Virovitice obavezna udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 0 m, odnosno prema lokalnim uvjetima. Prema istom UPU-u lokalni uvjeti su definirani kao parametri izgradnje koji se primjenjuju u već izgrađenim dijelovima naselja, odnosno kao lokacijski uvjeti utvrđeni na temelju prosječnih, odnosno iznimno najvećih parametara koji prevladavaju u neposrednom okruženju. Iz navedenog proizlazi da je građevinu prema prostornom planu moguće smjestiti na regulacijsku liniju (ne na zapadnu, zbog srednjenaponskog kabela!!), ali i „poravnati“ sa susjednim građevinama, ovisno o konceptu natječajnog rješenja. „Maksimalni građevni pravac“ nije zadan.

 22.Da li je nužno sačuvati japansku trešnju?

ODGOVOR:

Ne

 23.U slučaju da se zadržava postojeća trasa elektrovoda, da li uvjet odmaka građevine za 1 metar od elektrovoda vrijedi samo za podzemnu etažu i prizemlje ili i etaže iznad prizemlja ne smiju prelaziti tu granicu?

ODGOVOR:

Vrijedi samo za podzemnu etažu i prizemlje, a etaže iznad prizemlja smiju prelaziti tu granicu.

 

27.05.2021.

Ocijenjvački sud