IZLOBA

07.02.2013.

pozivnica kon-page-001

 Bijenalna izloba "Drutva arhitekata Varadin" imena "?iji je ovo grad?".  Odgovor na pitanje koji su neki postavili......

.......s obzirom na ime izlobe  je : "Ne." Nismo se po?eli baviti politikom.

Grad se ne mora razvijati i mijenjati nuno kroz politiku ili velike revolucije.

Svijet mijenjamo mijenjaju?i sebe. Vjerujemo da je, ako elimo bolje za sebe, vrlo vano osvijestiti postavke odrivog razvoja. Odrivi razvoj je takav razvoj koji zadovoljava potrebe sadanjice, te omogu?uje budu?im naratajima da zadovolje svoje potrebe.

elimo da ove postavke svaki pojedinac  primjenjuje u svojoj domeni u svakodnevnom ivotu.

U slu?aju nas, arhitektica i arhitekata, to zna?i:

1. odrivu arhitekturu i gradnju - koritenje ekoloih materijala i obnovljivih izvora energije,

2. odrivo planiranje prostora - planiranjem za budu?e generacije, a ne samo za nas i za vrijeme naih ivota.

Nadamo se da ?e uskoro prevladati na?elo "od kolijevke do kolijevke" umjesto na?ela svijeta u kojem jesmo, a koje glasi "od kolijevke do groba".

elimo da posjetitelji izlobe sami prona?u svoje odgovore na pitanja koja postavljamo: ?iji je ovo grad, ?ija je ovo voda, ?ija je ovo vatra, ?ije je ovo drvo, ?iji je ovo zrak?

Izlaemo projekte i realizacije naih ?lanova, arhitektonskih ureda Brakus, Coning, Marina Kogl, Kogl i Plavec, Studio Nexar.

Ostali izloci pokazuju kako bi na grad trebao izgledati i u kojem bi se smjeru trebao razvijati

1. Rad Janka Jeli?a pod imenom "Varadinska gradska ada - biotehnoloki krajolik". Radi se o projektu preure?enja zemljita na i oko kupalita na Dravi. Varadin je jedini grad na rijeci Dravi koji je o?uvao autenti?ni rije?ni krajolik. Projektom se predvi?a unapre?enje biodiverziteta sjeverozapadnog dijela grada i ure?enja javnih sadraja na dravskoj pici. Rad je dobio prestinu me?unarodnu nagradu Piranesi za nabolji studentski rad 2012.

2. Natje?ajni radovi varadinskih arhitekata za Studentski restoran, uklju?uju?i i prvonagra?eni rad Vedrana Pedii?a. Zahvaljujemo investitoru Sveu?ilitu u Zagrebu na provo?enju arhitektonsko urbanisti?kog natje?aja za studentski restoran. Poti?emo i ostale investitore da se odlu?e na tu vrstu investicija, jer se natje?ajem dobiva najkvalitetnije arhitektonsko rjeenje.

3. Svojevrsni manifest programa "Odrivi Varadin" autorica Antonije Bogadi, Maje Kireta i Emilije Vlahek, kojim kolegice i kolege, udruge ,vlasti i gra?ane pozivamo na suradnju u stvaranju odrivog grada

4. Najavljujemo arhitektonsko urbanisti?ke radionice na temelju rada Mladene Ahmetovi? pod imenom "Gradske sobe". Ovaj rad dovodi u pitanje koritenje blokovskih dvorita u jezgri grada, a inicijativa svjedo?i o tome da prvenstveno gra?ani, njihove vrijednosti i stremljenja oblikuju gradski prostor te da promjene na bolje kre?u od pojedinca koji ODLU?UJE ivjeti u kvalitetnijem ivotnom prostoru

Drugim rije?ima, MI OBLIKUJEMO grad, a grad OBLIKUJE NAS.