CENTAR ZA POSJETITELJE LEPOGLAVA / "CENTAR PAVLINA"  

ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ  

ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA 

19.01.2015.

 

Arhitektonsko-urbanistički, opći jednostupanjski za realizaciju 

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: B-39/14

Registarski broj natječaja: 5-14/LP-UA/NJN

 

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA NA PITANJA NATJECATELJA (primljena do 9.01.2015. god.)

 

Grupa pitanja natjecatelja - 1:

 

1.Pitanje: Kota priključne prometnice na predloženom mjestu priključenja je cca 223.70 mnm, kota prizemlja postojeće građevine je 227.70 mnm, a pretpostavljena kota poda podruma nove građevine je na cca 223.00 mnm.                         Dozvoljavaju li konzervatorske smjernice jednostavno otvor u podzidu zapadnog pročelja nove građevine, u nivou poda podruma, sukladno postojećoj konfiguraciji terena i navedenim visinskim kotama?

Odgovor: Otvor u podzidu ne smije biti vidljiv.

 

2.Pitanje: Da li je preporuka ulaz u podrumsku etažu maksimalno sakriti i odvojiti od zapadnog pročelja?

Odgovor: Ulaz u podrumsku etažu potrebno je sakriti.

 

3.Pitanje: S obzirom da je uvidom u posjedovni list za k.č.kao posjednik upisan grad Lepoglava, dozvoljava li se planirati kolni pristup u podrumsku etažu kompleksa preko k.č. 2612 (preko parkirališta postojeće stambene zgrade)?Odgovor: Pristup preko k.č.br. 2612 nije moguć, već se isti treba formirati preko k.č.br. 2613.

 

4.Pitanje: Da li se nužno držati zadanog koridora za rješavanje kolnog ulaza u garažu budući da bi za realizaciju predloženog kolnog ulaza u garažu bilo nužno srušiti cca 6 postojećih stabala? Da li je ulazni koridor moguće premjestiti južnije u odnosu na predloženi?

Odgovor: Jedini logični kolni pristup novoj građevini je sa zapadne strane, a njegova točna pozicija treba biti rezultat nastojanja da se on što više prikrije i udalji od zapadnog zida građevine. Koridor iz podloge je optimalan, odabran kao jedan od mogućih, ali  se isti može smjestiti bilo gdje na čestici br. 2613. Rušenje stabala je moguće, dobiveno je pozitivno mišljenje od Šumarskog instituta da se stabla mogu rušiti.

 

5.Pitanje: U kojoj je funkciji danas kompleks pavlinskog samostana te koja je buduća predviđena namjena?

Odgovor: Samostan trenutno nije u funkciji jer se obnavlja. Buduća funkcija mu je Centar duhovne obnove, te galerijski prostor za prezentaciju povijesnih postignuća pavlina.

 

6. Pitanje: Da li je planirani glavni ulaz u kompleks pavlinskog samostana na sjevernom uglu zapadnog pročelja samostana? Ako ne, koji je planirani glavni ulaz u kompleks samostana?

Odgovor: Glavni, pješački ulaz u samostan je na njegovom zapadnom pročelju, kao što je vidljivo na priloženoj slici.

7. Pitanje: Da li je građevinsko područje izgradnje podruma moguće izvesti neovisno o obveznim nadzemnim građevinskim pravcima ili se podzemni i nadzemni pravci moraju poklapati?

Odgovor: Podzemni i nadzemni pravci se ne moraju poklapati.

8.Pitanje: S obzirom na multifunkcionalni karakter planirane građevine preferira li naručitelj tribinu multifunkcionalne dvorane izvesti kao fiksnu ili kao teleskopsku?

Odgovor: Naručitelj ne preferira ni jednu vrstu tribine, već se to prepušta rješenju autora.

9.Pitanje: Molimo dostaviti natjecateljima, ukoliko je moguće, snimke tlocrta i pročelja okolnih zgrada u digitalnom formatu ili barem kao preslik, u prvom redu samostana i župnog dvora.

Odgovor: Natjecateljima se daju na korištenje (isključivo za potrebe izrade natječajnog rješenja) snimci okolnih zgrada koje su raspisivač i provoditelj natječaja bili u mogućnosti pribaviti /Napomena: Snimci župnog dvora su iz vremena prije rekonstrukcije i odgovaraju današnjem stanju samo u volumenu (osim stubišta uz sjeverno pročelje koje je srušeno). Današnji izgled župnog dvora vidljiv je iz danih fotografija./ Navedeni snimci mogu se preuzeti na slijedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/lkwf242on25zf0r/AACIDc12RBGvaTA47fOF78mxa?dl=0

10. Pitanje: Koja je predložena minimalna visina izložbenih prostora muzeja?

Odgovor: Minimalna svjetla visina izložbenih prostora je 3,5 m.

11. Pitanje: Osim u pogledu visina postoje li drugi specifični zahtjevi za muzejske prostore s obzirom na planirani budući postav?

Odgovor:  Ne postoje drugi specifični zahtjevi za muzejske prostore, ali treba uvažiti činjenicu da će budući muzejski postav sigurno biti multimedijalan i temeljen na upotrebi suvremenih tehnološkim dostignuća, posebno u području IT i multimedije i rasvjete. Razrađivati će se u fazi izrade glavnog projekta, kroz Preliminarni muzeološki program i Definiranu muzeološku koncepciju s Likovnim postavom (dizajnom) stalne izložbe.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 2:

1.Pitanje: Obzirom da je konzervatorskim propozicijama za provedbu natječaja, vrlo strogo i usko determiniran volumen građevine, njeni gabariti, vrsta krova, oblikovanje pročelja, materijali ..., nema puno mjesta za originalnom organizacijom i formiranjem novog objekta. Da li su moguća bilo kakva ( manja ili veća ) odstupanja od zadanih konzervatorskih propozicija, odnosno, da li će se rad koji će odstupiti od konzervatorskih uvjeta, bez obzira koliko kvalitetni, isključiti iz procesa ocjenjivanja pošto se nije pridržavao zadanih uvjeta?

 Odgovor: Konzervatorske propozicije su jasno argumentirane, a ujedno ostavljaju dovoljno slobode za različite interpretacije i dispozicije programa, te kvalitetna rješenja.

2. Pitanje: U programu natječaja piše: "Potrebno je ostvariti sljedeći broj parkirnih mjesta: ....ukupno 50".Ako je unutar prostora koji se tretira natječajem zabranjeno parkiranje, na koji način je potrebno ostvariti 50 parkirnih mjesta? 

    ...ili se može iščitati da se unutar natječaja bavimo samo sa 5 parkirnih mjesta u garaži

 

Odgovor:  Natjecatelji rješavaju 5 +/- 2 mjesta u garažiProstornim planom dozvoljava se da se ostali automobili parkiraju na obližnjem javnom parkiralištu.

 

3.Pitanje: Da li je moguće kolni pristup organizirati preko postojećih kolnih površina na čestici k.č.br. 2613 ili 2611?

 

Odgovor: Kolni pristup je moguć samo preko parcele  br. 2613.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 3:

 

Podrum

1. Pitanje: Koja je minimalna širina rampe (za pristup garaži i podrumu)? Da li je potrebna dvosmjerna rampa, odnosno širina cca 5,50 m do 6,00 m, ili može biti jednosmjerna? Koja je minimalna i dostatna širina rampe za takvu organizaciju prometa?

Odgovor: Širina rampe je ovisna o projektantskom rješenju. S obzirom na malu frekventnost rampa može biti i jednosmjerna.

 

2.Pitanje: Omogućava li se preko rampe pristup vozilima opskrbe (ugostiteljstvo, muzej, uprava) i komunalne službe za odvoz otpada ako se prostorija za skupljanje otpada smješta u podrum?

 Odgovor: Da.

 

3. Pitanje: Transportiraju li se preko iste rampe i bačve za zelje u spremište zimnice i povrtlarskih proizvoda? Koje su dimenzije tih bačvi d/š/v i koliki su uporabni prostori potrebni oko bačvi? Koliko bačvi treba smjestiti u spremište? Da li se bačve dopremaju u jednom komadu već složene ili se sklapaju do potrebne dimenzije u prostoru spremišta?

Odgovor: Nije relevantno za natječaj, bačve se mogu prilagoditi prostoru.

 

4. Pitanje: Treba li prostor spremišta zimnice i povrtlarskih proizvoda imati i dodatni izlaz-ulaz s vanjskog terena?

Odgovor: Ne treba.

 

5. Pitanje: Treba li općenito podrumski prostor imati zaseban pješački pristup s terena?

Odgovor: Ne nužno, ali može.

 

6. Pitanje: Treba li rampu djelomično ili potpuno natkriti?

Odgovor: Ovisno je o projektantskom rješenju i nagibu rampe, s time da nikakvi istaci iznad kote terena na parceli 2613 nisu dozvoljeni.

 

7. Pitanje: Koja je minimalna svijetla visina ulaza u podrum na rampi?

Odgovor:  4,00m.

 

8. Pitanje: Da li je potrebno ulaz u garažu zatvarati rolo vratima ili nešto slično?

Odgovor: Da.

 

9. Pitanje: Da li je potrebna konstantna svijetla visina podruma od 4,00 m? 

Odgovor: Načelno, u zoni parkiranja automobila nije potrebna ta visina, ali u manipulativnoj  zoni servisnih vozila je obavezna.

 

 10. Pitanje: Kako je riješena odvodnja oborinskih voda s rampe i iz cijelog podruma? U   podlogama nema podataka o visini i položaju infrastrukture odvodnje.

Odgovor: Odvodnja vode će se rješavati u fazi razrade glavnog projekta.

 

Promet i parter

 

11. Pitanje: Da li u širem obuhvatu, osim mjesta za kratko zaustavljanje, planirati i određeni broj parkirnih mjesta za potrebe crkve, samostana, župnog dvora i postojećeg ugostiteljskog objekta?

 Odgovor: Ne. Intencija je maknuti sav promet u mirovanju iz predmetnog područja.

 

12. Pitanje: Kako tretirati parcelu čestice 2614/4 nakon uklanjanja južnog dijela zida prema zgradi koja je predmet natječaja?

  Odgovor: Funkcija parcele nije za sada poznata, a pretpostavka je da će biti zelena    površina. Prema Urbanističkom planu uređenja dijela naselja Lepoglave za prostor cijele navedene čestice planirana je Javna i društvena namjena – vjerska. Zid nije zaštićen, a u ingerenciji je Varaždinske biskupije.

 

13. Pitanje: Da li je moguće uklopiti – predvidjeti korištenje dijela parcele 2614/4 za eventualni požarni put, preko čestice 2611, za sjeverni dio nove zgrade?

Odgovor: Nije moguće. Rješenje gornjih etaža potrebno je formirati imajući u vidu nemogućnost pristupa vatrogasnog vozila sa sjeverne strane.

 

14. Pitanje: Što znači u podlogu ucrtani kvadrat na jugozapadnom dijelu čestice 2613?

  Odgovor:  Ucrtani kvadrat ne znači ništa, radi se o neažurnom katastarskom planu u kojem je prikazana građevina koja se ranije nalazila na tom prostoru i koja je srušena. Kao što je vidljivo na geodetskoj i ortofoto snimci, na tom dijelu čestice nema zgrade, niti bilo kakvog drugog objekta.

 

15. Pitanje: Što se traži parternim uređenjem na čestici 2614/7 s obzirom na to da je to terasa postojećeg restorana?  

Odgovor: Parcela 2614/7 nije predmet obuhvata natječaja. Mjerodavna je narančasta linija označena u dwg prilogu (slika 7. OBUHVAT NATJEČAJA). U tekstu Programa natječaja (u točci 5. Obuhvat natječaja), treba stajati „dijelu k.č.br. 4792“ umjesto „k.č.br. 2614/7“.

 

Općenito

 

16. Pitanje: Kojih smjernica iz „DIREKTIVE 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I   VIJEĆA o energetskoj učinkovitosti zgrada“ od 19. svibnja 2010. bi se kod projektiranja trebalo pridržavati, jer se one prvenstveno odnose na zakonodavca?

Odgovor:

Ova direktiva traži da se sve javne zgrade moraju graditi kao zgrade približno nulte energije, počevši od 1.1.2019. god. Primijenjena rješenja moraju biti u skladu sa tom Direktivom, posebno zbog članka 9. 

Ovaj zahtjev je usvojen i u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 i 130/14)   koji na sljedeći način definira pojam zgrade približno nulte energije: „Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije podmiruje se iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni ovim Propisom. Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje koriste tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti moraju biti zgrade gotovo nulte energije.

 

17. Pitanje: Koji energenti su dostupni da bi se mogli koristiti kao primarni?

  Odgovor: Plin.

 

18. Pitanje: Nisu priloženi nikakvi podatci, niti trase infrastrukturnih instalacija (voda, odvodnja, struja, plin, itd.). Možete li nam iste osigurati?

Odgovor: Nije moguće dobiti katastar vodova, to će se rješavati u fazi glavnog  projekta.

 

19. Pitanje: Koje su minimalne visine etaža prizemlja, kata i potkrovlja?

Odgovor: Minimalna visina etaže izložbenog prostora navedena je u odgovoru na pitanje br. 10. – Grupe pitanja natjecatelja - 1. Za ostale prostore visina se određuje prema Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), a za restoran prema Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

 

20. Pitanje: Da li je potrebno ugostiteljskom sadržaju – kavani omogućiti rad i izvan radnog vremena Centra za posjetitelje „Centra pavlina“?

Odgovor: Moguće je, ali nije nužno.

 

 

Grupa pitanja natjecatelja - 4:

 

1.Pitanje: Koja je namjena vanjskog prostora (dio k.č.br.2614/4) sjeverno od planiranog centra za posjetitelje tj. pavlinskog samostana?

Odgovor:  Vidjeti odgovor na pitanje br. 12. u Grupi pitanja natjecatelja - 3.

 2.Pitanje: Da li je pristup spremištu zimnice i povrtlarskih proizvoda Kaznionice samo iz podruma tj. garaže ili je potrebno predvidjeti poseban pristup i iz prizemlja, te da li postoji poseban režim korištenja s obzirom da je korisnik Kaznionica.

Odgovor: Pristup spremištu zimnice i povrtlarskih proizvoda potrebno je izvesti kroz podrum/garažu.

 3.Pitanje: Da li je moguće korigirati nagib sjevernog kraka "L" površine predviđene za izgradnju nove građevine na način da se formira sjeverni građevinski pravac usklađen sa višestambenom građevinom zapadno, tj. okomito na obavezni zapadni građevinski pravac; naravno uz poštivanje površine zone (1251 m2), udaljenosti od zapadnog pročelja samostana (20m), te širine zone (15 m)?

Odgovor: Vidjeti odgovor na pitanje br. 1. u Grupi pitanja natjecatelja - 2.

 

4.Pitanje: Konzervatorskim propozicijama je definirano da "...visina vijenca i sljemena nove građ. ne može biti veća od visine elemenata postojećih građ. ...", no da li mogu biti manji tj. da li je moguće varirati visinu vijenca i      

sljemena.

 

Odgovor: Da. Propisana je maksimalna visina, a građevina u cijelosti, ili njezini dijelovi, mogu biti i niži.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 5:

1.Pitanje: U programu piše: "potrebno je razdvojiti ulaze i kretanje posjetitelja i turista od djelatnika uprave". Kroz određene ( manje frekventne ) prostore koji su namijenjeni "javnosti" poželjno je provoditi i osobe koje rade ili trebaju upravu i druge urede kako bi se postigla željena interakcija između lokalne zajednice i centra, pa propitujemo mogućnost smanjenja broja ulaza u zgradu, upravo radi jasnijeg kretanja u i oko zgrade. U kolikoj mjeri se te komunikacije i ulazi ne smiju ( ili smiju ) preklapati?

Odgovor: Nije strogo propisano, ovisno je o projektantskom rješenju. Dozvoljen je i samo jedan ili više ulaza u zgradu. Naglasak je na središnjem holu, a linije kretanja različitih skupina moraju biti riješene sukladno Programu.

 2.Pitanje: Da li je poznato što će se dogoditi u budućnosti na kat. čestici br. 2614/4 sjeverno od nove građevine?

Odgovor: Vidjeti odgovor na pitanje br. 12. u Grupi pitanja natjecatelja – 3. 

 

 

Grupa pitanja natjecatelja - 6:

 

 1. Pitanje: Postaju li čestice 2614/5 i 2613 parcelacijom jedna objedinjena čestica?

Odgovor:  Parcelacija će se provesti u fazi izrade glavnog projekta i nije ju potrebno prikazivati u ovom natječaju, kao niti izgrađenost parcele, pogotovo s obzirom na to da je zona dozvoljene gradnje zgrade i zona pristupne rampe strogo definirana konzervatorskim uvjetima.

 

 1. Pitanje: Kolika je ukupna maksimalna bruto površina prema urbanističkim uvjetima, s obzirom na površinu novoformirane čestice? 

Odgovor: U ovoj fazi projekta to nije relevantno. Potrebno je držati se konzervatorskih uvjeta u smislu gabarita zgrade.

 

 1. Pitanje: Je li prihvatljivo pozicionirati pješački ulaz centra za posjetitelje na zapadnom pročelju nove zgrade?

Odgovor: Nije prihvatljivo da glavni ulaz bude na zapadnom pročelju.

 

 1. Pitanje: Molimo pojašnjenje načina obračuna bruto površina za dvoetažne prostore (amfitetar, ulazni hall) i eventualne fasadne ovojnice povećane debljine (npr. plastika fasade, dvostruka fasada, opne, elementi insolacije ....)?

Odgovor: Pri obračunu amfiteatra i ulaznog hola ne uzimaju se dodatni koeficijenti, zbog lakšeg praćenja i usporedbe radova. U ovom idejnom rješenju potrebno je dati iskaz neto površina prema zadanim tablicama, i to je osnovni komparativni element među radovima. Iskazi površina prema Zakonu o gradnji i normi HRN ISO 9836_2011 se ne traže u ovom natječaju, već će se iste računati pri ishođenju građevinske dozvole. U bruto površine potrebno je obračunati debljine zidova.

 

 1. Pitanje: Prema natječajnom programu, maksimalna dozvoljena katnost je Po+P+1+Pk. Prema Općim uvjetima, točka 6.1. obavezni sadržaj grafičkog dijela ne spominje tlocrt kata, već samo tlocrte podruma, prizemlja, potkrovlja i krova, uz navod da prilozi koji nisu traženi Općim uvjetima neće biti razmatrani od strane Ocjenjivačkog suda. Molimo korekciju ili pojašnjenje.

Odgovor: Potrebno je prikazati tlocrte svih etaža. Tlocrti svih etaža će se razmatrati od strane Ocjenjivačkog suda. Sukladno ovom odgovoru unosi se korekcija u Opće uvjete natječaja, a korigirani Opći uvjeti objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te se nalaze se na slijedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/lkwf242on25zf0r/AACIDc12RBGvaTA47fOF78mxa?dl=0

 

 1. Pitanje: Programom je predviđena amfiteatralna multifunkcionalna dvorana sa 150 mjesta, neto površine 200m2. Koji standard se predviđa za takvo sjedenje (udaljenosti redova, širina sjedalica) i da li se  predviđaju video projekcije? Iskustveno je poznat podatak da za cca 180 sjedećih mjesta multifunkcionalne kino dvorane (sjedala 55cm, razmak redova 120cm) treba cca 300m2 neto prostora.

Odgovor: Standard za kino dvorane ovdje nije primjenjiv. Za predviđene potrebe dovoljna je površina od 200 m2.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 7:

 

1. Pitanje: Koja je visina objekata oko budućeg Centra za posjetitelje (samostana, crkve, župnog dvora, ugostiteljskog objekta južno od budućeg Centra za posjetitelje i istočno od župnog dvora te stambene zgrade istočno od budućeg Centra za posjetitelje)?  

Odgovor: Gabariti značajnijih okolnih građevina moći će se iščitati iz snimaka koji se natjecateljima daju na korištenje – vidjeti odgovor na pitanje br. 9. u Grupi pitanja natjecatelja - 1.

 

2. Pitanje: S obzirom na to da se radi o Kompleksu visoke povijesne i umjetničke vrijednosti postoje li arhitektonske snimke pročelja objekata oko budućeg Centra za posjetitelje (samostana, crkve, župnog dvora, ugostiteljskog objekta južno od budućeg Centra za posjetitelje i istočno od župnog dvora) u dwg ili pdf formatu i možemo li ih dobit?

Odgovor:  Vidjeti odgovor na pitanje br. 9. u Grupi pitanja natjecatelja - 1.

 

3. Pitanje: Treba li se čuvati visinska kota postojećeg parka između Centra za posjetitelje i samostana, tj. možemo li povisiti taj dio partera?

    Odgovor:  Visinska kota parka je naslijeđeno stanje koje i nadalje treba respektirati.

 

4. Pitanje: Treba li čitav izložbeni prostor biti u prizemlju, kako je navedeno u tablici?

Odgovor: Dozvoljene su različite dispozicije izložbenih prostora, no preporuka investitora je da glavni dio izložbenog prostora bude u prizemlju.

 

5. Pitanje: Što znači amfiteatralni tip dvorane? Znači li da dvorana treba imati polukružni oblik i/ili biti stepenasta?

Odgovor:  Treba biti stepenasta.

 

6. Pitanje: Treba li predvidjeti garderobe za posjetitelje Centra za posjetitelje (muzeja i  multifunkcionalne dvorane)?

Odgovor:  Garderobe se mogu predvidjeti, ali nisu tražene Programom.

 

7. Pitanje: Da li se pod izravnom vezom učionica/radionica i izložbenog prostora smatra da se isti mogu u potpunosti integrirati npr. uklanjanjem pomičnih zidova, da su prostori jedan pokraj drugog ili mogu biti vezani preko prostora komunikacija? Odgovor: Smatra se da navedeni prostori moraju biti vezani preko prostora komunikacija.

 

8.  Pitanje: Koliko sjedećih mjesta treba biti u vijećnici/dvorani za sjednice gradskog vijeća, tj. da li je predviđeno da i novinari sjede? Da li se vijećnica organizira kao dvorana s govornicom i gledalištem ili kao veća soba za sastanke (veliki stol u sredini)?

Odgovor:  Dvorana je predviđena kao fleksibilni prostor.

 

9. Pitanje: Da li površina garderobe uz vijećnicu/dvoranu za sjednice gradskog vijeća ulazi u navedenu površinu od 60 m² ?

Odgovor:  Da.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 8:

 

1. Pitanje: Mogu li se svim natjecateljima dostaviti konzervatorski snimci pročelja samostana, crkve i gostinjca, kako bi se mogli iscrtati što točniji prikazi i dobiti referentne mjere (visine) okolne izgradnje?

OdgovorVidjeti odgovor na pitanje br. 9. u Grupi pitanja natjecatelja - 1.

 

2. Pitanje: Da li je ružičasto obojan prostor na prilogu 9 konzervatorskih propozicija (str.14) obavezan obuhvat ili se njegova površina i oblik smiju proširiti ili mijenjati ukoliko preporučen koncept koji je proizašao iz argumentirane i dublje analize konteksta (posebice prostora) i programa nudi kvalitetno, smisleno i racionalno rješenje? 

Odgovor:  Vidjeti odgovor na pitanje br. 1. u Grupi pitanja natjecatelja - 2.

   

3. Pitanje: Da li se zna koja ja buduća i/ili planirana namjena parcele (k.č.2614/4) sjeverno od obuhvata i samostana? Vlasnik te čestice je Varaždinska biskupija. 

Odgovor:  Vidjeti odgovor na pitanje br. 12. u Grupi pitanja natjecatelja - 3.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 9:

 

1. Pitanje: U iskazu neto površina (napomene) navedeno je da se izložbeni prostor mora smjestiti u prizemlju.

Da li se ta napomena odnosi na čitav izložbeni prostor ili je dio izložbenog prostora moguće smjestiti i na kat?

Odgovor:   Vidjeti odgovor na pitanje br. 4. u Grupi pitanja natjecatelja - 7.

 

2. Pitanje: U iskazu neto površna (napomene) piše da je potrebno ostvariti izravnu vezu radionica sa izložbenim prostorom. Da li se ta veza može ostvariti i po vertikali?

Odgovor:  Da.

 

3. Pitanje: Da li je na parceli 2613 dozvoljeno projektirati rampu za ulaz u podzemnu garažu?

Odgovor: Da.

 

4. Pitanje: U točki 11. piše da visina vijenca i sljemena nove građevine ne može biti veća od visine istih elemenata postojećih građevina ... Nakon toga piše da u visinskim gabaritima može biti odstupanje +10%.

Da li to znaci da je odstupanje od postojećih visinskih gabarita ipak moguće za +10%?

Odgovor:  Moguće je.

 

 

Grupa pitanja natjecatelja - 10:

 

1.Pitanje: Da li objekt može biti veći od obrisaje zadan konzervatarskim rješenjem uz suvislu arhitektonsku koncepciju i obrazloženje. Hoće li takav objekt biti automatski diskvalificiran.

     Odgovor:  Vidjeti odgovor na pitanje br. 1. u Grupi pitanja natjecatelja - 2.

 

2.Pitanje: Kako je nastala ideja spajanja administrativno kulturno-turističkog objekta sa spremištem kupusa? Može li se ono izbaciti iz programa i prebaciti na drugu lokaciju ili sl.?

Odgovor:  Ne može, Program je obvezujući.

 

3.Pitanje: Ukoliko je odgovor na gornje pitanje negativan da li je moguće pristup skladišnom dijelu napraviti s parcela 2611, 2612 ili 2614/4?

Odgovor:  Pristup treba izvesti preko parcele br. 2613.

 

4. Pitanje: Ukoliko je restoran Ivančica funkcionalan, zašto se radi caffe u sklopu novog objekta?

Odgovor:  Program je mjerodavan.

 

5. Pitanje: Da li je u sklopu rješenja dozvoljeno ukloniti dodatke (stepenice i sl.) na dvorišnoj strani restorana Ivančica i ograničiti servisne funkcije u dvorištu.

Odgovor: Može se predložiti uklanjanje dodataka, ali se ne može ograničiti ili onemogućiti servisne funkcije.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 11:

 

 1. Pitanje: Dozvoljena katnost prema UPU-u definirana je kao Po(S)+P+1-2K+Pk, dok se u programu navodi visina manja za 1 etažu tj: Po+P+1+Pt. Hoće li se tolerirati prva od navedenih katnosti (veća)?

Odgovor:  U slučaju kompleksnih presjeka mjerodavna je maksimalna dozvoljena visina vijenca, tj. u dijelu građevine moguće je unutar zadane visine vijenca ostvariti veću katnost.

 

 1. Pitanje: Hoće li se primjena neke druge vrste krova osim kosoga, s crijepom, smatrati striktno neprihvatljivim rješenjem ili razlogom za diskvalifikaciju?

Odgovor:  Vidjeti str. 6. Konzervatorskih propozicija, te odgovor na pitanje br. 1. u Grupi pitanja natjecatelja - 2.

 

 1. Pitanje: Postoji li određeni zahtjev vezan za mjesto gdje se prilazna rampa za podzemnu garažu povezuje s prometnicom (cesta sa zapadne strane ili s prilazne ceste južno od k.č.br. 2613)?

Odgovor:  Ne postoji. Moguć je pristup sa bilo koje od obodnih prometnica uz parcelu 2613.

 

4.Pitanje: Postoje li nešto jasnije određeni zahtjevi razmještaja namjenskih sadržaja po katovima (npr. na kojem katu smjestiti sadržaje gradske uprave itd.)?

Odgovor:  Ne postoje, sve je dozvoljeno i ovisi o projektantskom rješenju.

 

 1. Pitanje: Postoji li kakav poseban zahtjev u pogledu visine prostora multifunkcionalne dvorane, npr. u predjelu pozornice - povećanje visine  na gotovo dvostruku katnu visinu kao kod kazališta – akustika, smještaj uređaja, opreme i sl?

Odgovor:  Nema posebnih zahtjeva. Dvorana je predviđena kao multifunkcionalna, a ne usko specijalizirana.

 

 1. Pitanje: Programom se navodi energetski standard gradnje po principima pasivne gradnje i to blizu nivoa nulte energije. Budući da se istovremeno generalno posvuda traži i prirodna ventilacija, a ona je kontradiktorna principima pasivne gradnje gdje se striktno mora primjenjivati kontrolirana prisilna ventilacija (a prirodna samo uvjetno i u manjoj mjeri), to upućuje i na nemogućnost zadovoljenja  uvjeta pasivne kuće. Je li možda uputno i primjerenije, iz ovog razloga, ali i radi velikog  smanjenja cijene gradnje (što će za posljedicu imati tek neznatno manji energetski efekt) ipak  smjestiti u okvire niskoenergetskoga razreda?

Odgovor: Prirodna ventilacija i gradnja nulte energije nisu u kontradikciji. Potrebno je primijeniti (u Programu spomenute) principe pasivne arhitekture, ali ne nužno ostvariti pasivni standard u energetskom razredu A+. Značenje pojma gotovo nul energetske gradnje ne podrazumijeva maksimalni nivo toplinske zaštite, već balansiranje između smanjenja toplinskih gubitaka (transmisijskih i ventilacijskih) i primijenjenog HVAC sustava i energenta. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 i 130/14) obvezuje na primjenu nekog od OIE energenta, odnosno provjeru isplativosti alternativnog sustava kroz razdoblje korištenja zgrade. Uputno je opisati cjeloviti energetski koncept za zgradu s osnovnim karakteristikama pojedinih sustava (i specifičnih zahtjeva za prostor na  parceli ili unutar zgrade) i primijenjenih principa nul energetske gradnje, bez konkretnih proračuna.

 

 

OCJENJIVAČKI SUD

14.01.2015.