Urbanisti?ko - arhitektonski natje?aj

 

PROSTOR ZAPADNO OD PALA?E ZAKMARDY, HABDELI?EVA, VARADIN 

Objava 

17.3.2016. 

 

slika habdeliceva  

 

 

GRAD VARADIN

 

raspisuje, a

 

 

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

organizira i provodi

 

  

 

N A T J E ? A J

 

 

 

za izradu idejnog urbanisti?ko arhitektonskog rjeenja za ure?enje

 

prostora zapadno od pala?e Zakmardy u Habdeli?evoj ulici u Varadinu

 

Registarski broj natje?aja: 27-16/V-UA/NJN

 

Broj iz Plana nabave Grada Varadina za 2016.godinu:

PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI  BAGATELNA NABAVA

Redni broj bagatelne nabave:  4. - Javni urbanisti?ko-arhitektonski natje?aj prostora zapadno od pala?e Zakmardy u Varadinu

 

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Natje?aj je: urbanisti?ko - arhitektonski, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju.

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Grad Varadin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varadin, OIB: 13269011531, Internetska adresa: http://www.varazdin.hr/ kojeg zastupa gradona?elnik Goran Habu, Telefon: +385 (0)42/402-502, Fax: +385 (0)42/210-742, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA?I NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva?i Natje?ajnog elaborata su: Ksenija Gomaz Kneevi?, dipl.ing.arh, (Grad Varadin, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Telefon: 042/201-417) i Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Telefon: 098/791-090 (Drutvo arhitekata Varadin).

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet i svrha natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanisti?ko-arhitektonskog rjeenja za ure?enje biveg parkiralita u Habdeli?evoj ulici u Varadinu, na na?in da se prvenstveno formira pjea?ka poveznica izme?u parka Vatroslava Jagi?a i Habdeli?eve ulice, ali i poveznica ostalih susjednih mikrozona, te time dobije visokovrijedan javni prostor, koji bi postao nova to?ka okupljanja gra?ana. Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/arhitektica u?lanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno. 

Na ovom natje?aju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda, stru?na savjetnica, ?lanica tehni?ke komisije, tajnica natje?aja, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, voditelji Akupunkture grada  i mentori radionice u sklopu pancirfesta, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.

 

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 17.03.2016. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 1.04.2016. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok za davanje odgovora na pitanja: 11.04.2016. god. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajne podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova:  17.05.2016. god. do 15 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 15 sati.

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12, 42000 Varadin, s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Habdeli?eva.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja. Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod ?poiljatelj? ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

 

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, STRU?NA SAVJETNICA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lanova:

?lanovi Ocjenjiva?kog suda

1. Prof. Nenad Fabijani?, dipl.ing.arh., profesor Arhitektonskog fakulteta Sveu?ilita u Zagrebu   

    predsjednik Ocjenjiva?kog suda, predstavnik provoditelja

2. Goran Habu, gradona?elnik, predstavnik raspisiva?a

3. Mario Sambolec, dipl.ing., pro?elnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam,

    predstavnik raspisiva?a

4. Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predsjednica DAV-a, predstavnica

    provoditelja

5. eljko Trstenjak, dipl.ing.arh., pro?elnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, predstavnik

    provoditelja

Zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda

Alenka Piber?nik, dipl.ing.arh., predstavnica raspisiva?a

Stru?na savjetnica

Dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh, via asistentica Arhitektonskog fakulteta Sveu?ilita u Zagrebu - predstavnica provoditelja

Tehni?ka komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnica provoditelja

Tajnica natje?aja

Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnica provoditelja.

NAGRADE:

Ako do odre?enog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stru?no izra?eni i odgovaraju Uvjetima natje?aja, Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

      Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

30.000,00 kn

   2. nagrada

1

18.000,00 kn

   3. nagrada

1

12.000,00 kn

                         UKUPNO                                         3                           60.000,00 kn

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: uskla?enost rada s Uvjetima natje?aja, Programom natje?aja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isklju?it ?e se radovi:  - Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

-  Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima

-  ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

-  Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natje?aja i ostalim uvjetima natje?aja

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema slijede?im Osnovnim kriterijima:

-       Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

-       Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-       Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) za uu zonu obuhvata, odnosno cca 1.730,00 kn/m2 (bez PDV-a).

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE iznosi 195.000,00 kn (bez PDV-a).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA za izradu projektno tehni?ke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe javne nabave radova) iznosi 72.200,00kn (bez PDVa), a njena izrada ugovorit ?e se za podru?je ue zone obuhvata,s prvnonagra?enim natjecateljem, prema cijenama utvr?enim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata.

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-02/2 UR.BR: 2186/01-01-2014-1 od 1. travnja 2014., kojeg je donio Gradona?elnik Grada Varadina i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

OCJENJIVA?KI SUD

 

Link na Uvjete natje?aja: https://www.dropbox.com/sh/i0rgmcwdjp5a9rz/AACug7rpVHV2G-k0Ya9edSqJa?dl=0

 

______________________________________________________________________________________________________________