9.4.2016. 

N A T J E Č A J  

za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje 

prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici u Varaždinu

 

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

NA PITANJA NATJECATELJA (primljena u definiranom roku)

 

Pitanje natjecatelja - 1:

 

1.Pitanje: Da li je moguće dobiti dwg podlogu koja u cijelosti prikazuje park Vatroslava Jagića. Trenutna podloga je iscrtana samo u dijelu koje pripada širem obuhvatu. No zbog detaljne analize situacije je potreban i ostatak. Unatoč tome što ne ulazi u natječajni zadatak itekako je bitan zbog ostalih šetnica koje se nadovezuju na zadanu situaciju te što boljeg razumijevanja kretanja po parku. Dok su kontakt zone (blokovi) na zapadnom i sjevernom dijelu iscrtani, južna kontakt zona je nepotpuna.

Odgovor: Cjeloviti park i staze su vidljivi na dostupnoj orto foto snimci, a natjecateljima se kao informacija daje i neslužbena dwg topografska podloga cijelog bloka s parkom, iz 2010. god. Navedena podloga je sastavni dio odgovora na pitanje natjecatelja.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 2:

 

1.Pitanje: Dali postoje udaljenosti kojih se treba pridržavati kod jednostavnih građevina (štandova) od regulacijskog pravca i od susjednih objekata?

Odgovor: Ne postoje određene udaljenosti navedenih vrsta građevina od regulacijskog pravca i susjednih objekata, no opremu je moguće postavljati samo unutar čestice br. 1813/2 k.o. Varaždin koja je u vlasništvu Grada Varaždina, dok se cjeloviti prostor natječaja uređuje jednoobrazno.

 

2.Pitanje: Gdje možemo očitati visine najbližih susjednih pročelja odnosno zgrada s kojima graniči predmetni plato koji se uređuje?

Odgovor: Visine se mogu očitati iz fotografija, a natjecateljima se za informaciju daje i dodatna dokumentacija pročelja, kao sastavni dio odgovora.

 

3.Pitanje: Može li se intervenirati na susjedna pročelja u vidu minimalnih ličilačkih radova?

Odgovor: Načelno je moguće, ali primjereno vrijednostima prostora povijesne jezgre i lokacije, te uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela i suglasnost vlasnika.

 

Pitanje - zamolba natjecatelja - 3:

 

1.Pitanje: Trebali bi u dwg formatu povijesnu jezgru Varaždina (i pročelja) jer to je bit natječaja, a dobiva se slikica.

Odgovor: Nije moguće dati traženo obzirom da nije potrebno za izradu natječajnog rješenja.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 4:

 

1.Pitanje: Uz palaču Zakmardy nalazi se jedno stubište i jedna betonska ploča s vratima u razini partera. Molim vas informacije o sadržaju prostorije (tehnička prostorija?) u koje vodi stubište, to jest o njegovoj upotrebi? Isto tako, kuda vode vrata u razini partera u gornjem desnom, sjeveroistočnom uglu trga, to jest koja je njihova upotreba? Kojih su dimenzija vrata? Da li stubište i vrata u razini partera ostaju u upotrebi te ih je potrebno integrirati u projekt? 

Odgovor: Stubište i vrata u razini partera uz zapadno pročelje palače Zakmardy vode u podrum u kojem je kotlovnica i moraju ostati, ali se može predložiti njihovo preoblikovanje.

 

 

2.Pitanje: Eventualna buduća građevina u Zapadnom bloku orijentirana je i na trg ili samo na unutrašnjost bloka?

Odgovor: Eventualna buduća građevina nije predmet ovog natječaja, a u postupku ishođenja akta za građenja primjenjivat će se tada važeći propisi. U okviru natječaja dozvoljeno je istraživanje mogućnosti orijentacije buduće građevine i na predmetni javni prostor.

 

Grupa pitanja natjecatelja - 5:

 

1.Pitanje: U Programu natječaja, poglavlje 3. Svrha i cilj natječaja navodi se „Moguće je predstaviti i višscenarija korištenja koje podnosi jednom postavljena fiksna oprema ovog javnog prostora.“Molimo vas detaljniju definiciju fiksne opreme, odnosno je li dozvoljeno koristiti opremu koja je fiksno pričvršćena za podlogu, no u svom korištenju omogućuje pomicanje (npr. oko neke osi), ili se očekuje u potpunosti fiksna i fiksirana oprema?

Odgovor: Dozvoljeno je i jedno i drugo, ovisno o projektantskom rješenju.

2.Pitanje: U uvjetima natječaja u točki 6.1. navodi se da je obavezan sadržaj grafičkog dijela: 3D prikazsva 4 ugla dijagonalno novoprojektiranog prostora (fotomontaža ili 3d model okoline). Zanima nas je li dozvoljeno koristiti detaljnu maketu prostora obuhvata s okolicom, te u njoj raditi eventualne dorade detlja, kolažiranje slike i tome slično? Dakle, raditi 3D prikaze kroz maketu i kolažiranje makete, a ne kroz izradu 3D računalnih modela.

Odgovor: Dozvoljeno je priložiti fotografije takve makete, odnosno dozvoljeno je raditi 3D prikaze kroz maketu. Maketa kao takva se neće razmatrati.

3.Pitanje: Pošto je navedena vrijednost investicije, i poučeni iskustvima s prošlih natječaja, da li se (i na koji način) očekuje da natjecatelji prikažu procjenu troškova, pošto troškovnik nije naveden kao obavezni prilog?

Odgovor: Ne očekuje se da natjecatelji prikažu procjenu troškova.

 

Sastavni dio ovih odgovora čini dokumentacija navedena u odgovorima na Pitanje natjecatelja – 1. i na  pitanje 2. Grupe pitanja natjecatelja – 2., a dostavlja se svim registriranim natjecateljima kojima je proslijeđena i poveznica na Natječajni elaborat.

 

OCJENJIVAČKI SUD, 5.4.2016.