Izloba radova ?lanova DAV

 

16.5.2016.

U ponedjeljak, 23. svibnja, u 19 sati u galeriji Zlati Ajngel u Gajevoj ulici u Varadinu bit ?e otvorena izloba radova ?lanova Drutva arhitekata Varadin, a ovim putem Vas pozivamo na otvorenje.

Izlobu organizira Drutvo arhitekata Varadin u suradnji s Podru?nim odborom Varadin Hrvatske komore arhitekata (HKA), a bit ?e otvorena za razgled do 10. lipnja. Ulaz na izlobu je slobodan.

Drutvo arhitekata Varadin (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja ?etrdesetak arhitekata s podru?ja Grada Varadina i Varadinske upanije. Primarni ciljevi udruge su okupljanje struke te senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanisti?koj problematici i aktivno djelovanje u razvoju prostora Grada Varadina i Varadinske upanije.

U sklopu izlobe bit ?e izloena retrospektiva radova ?lanova DAV-a, odnosno projekti, realizacije i natje?ajni radovi. Na oblikovanje grada ?lanovi DAV-a ne utje?u samo individualno ve? i kao udruga koja provo?enjem arhitektonsko-urbanisti?kih natje?aja odabire najkvalitetnija rjeenja za ure?enje gradskih prostora, a o kojim se prostorima radi posjetitelji ?e tako?er mo?i vidjeti u sklopu izlobe.

Izloba je samo jedan u nizu projekata koje DAV u suradnji s Podru?nim odborom Varadin Hrvatske komore arhitekata (HKA) provodi s ciljem upoznavanja ire javnosti s arhitektonskom strukom te poticanja na razmiljanje o oblikovanju prostora u kojem ivimo kao i aktivnog poticanja na suradnju s Gradom Varadinom, Varadinskom upanijom i srodnim udrugama.

Odravanje izlobe poduprli su osim Hrvatske komore arhitekata i sponzori: Intra lightning d.o.o., MC building chemicals d.o.o., Saint-Gobain gra?evinski proizvodi Hrvatska d.o.o. te Letina inox d.o.o.

Predsjednica DAV: Valentina Fitrek