Urbanisti?ko - arhitektonski natje?aj  

PROSTOR ZAPADNO OD PALA?E ZAKMARDY, HABDELI?EVA, VARADIN

Rezultati

15.6.2016.

 

 

 

GRAD VARADIN

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanisti?ko - arhitektonski, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

 

N A T J E ? A J

 

za izradu idejnog urbanisti?ko arhitektonskog rjeenja za ure?enje prostora zapadno od pala?e Zakmardy u Habdeli?evoj ulici u Varadinu

  

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Grad Varadin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varadin, OIB: 13269011531, Internetska adresahttp://www.varazdin.hr/ , odgovorna osoba: gradona?elnik Goran Habu, Telefon: +385 (0)42/402-502, Fax: +385 (0)42/210-742, E-mail adresa:  goran.habus@varazdin.hr

 

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetskadresa:  http://www.davz.hr/, odgovorna osoba: predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa:  valentina@cubus.hr

 

 

IZRA?IVA?I NATJE?AJNOG ELABORATA:

Ksenija  Gomaz    Kneevi?,  dipl.ing.arh,  (Grad  Varadin,  Upravni  odjel  za  komunalni  sustav  urbanizam, Trg slobode 12, E-mail adresaksenija.gomaz.knezevic@varazdin.hr, Telefon: 042/201417) i Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, E-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, Telefon: 098/791-090 (Drutvo arhitekata Varadin).

 

 

REGISTARSKI BROJ NATJE?AJA: 27-16/V-UA/NJN

 

BROJ IZ PLANA NABAVE GRADA VARADINA ZA 2016.GODINU:

PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVBAGATELNA NABAVA, Redni broj bagatelne  nabave:  4. - Javni urbanisti?ko-arhitektonsknatje?aj prostozapadno od pala?e Zakmardy u Varadinu

 

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Dobivanje  najkvalitetnijeg  urbanisti?ko-arhitektonskog  rjeenja  za  ure?enje  biveg  parkiralita  Habdeli?evoj ulici u Varadinu, na na?in da se prvenstveno formira pjea?ka poveznica izme?u parka Vatroslava Jagi?a i Habdeli?eve ulice, ali i poveznica ostalih susjednih mikrozona, te time dobije visokovrijedan javni prostor, koji bi postao nova to?ka okupljanja gra?ana. Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju.

 

Pored formalnih KRITERIJA uskla?enosti rada s uvjetima raspisa natje?aja (s Uvjetima natje?aja,  Programom    natje?aja,  te  prostorno-planskom  dokumentacijom,  te  u  pogledu rokova, opreme, sadraja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijede?im Osnovnim kriterijima:

 

-    Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-    Prostorna i oblikovna kvaliteta

-    Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

-    Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-    Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi.

 

PRAVO SUDJELOVANJA na natje?aju su imale sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/arhitektica u?lanjen u Hrvatsk komor arhitekat sukladno   hrvatskim   propisima.   Mogu?nost   sudjelovanj stranih natjecatelja bila je definirana Uvjetima natje?aja. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, imao je pravo sudjelovanja na natje?aju samo s jednim radom, a osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici nisu mogle predati natje?ajni rad samostalno.

Na natje?aju nisu mogli kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda, stru?na savjetnica, ?lanica tehni?ke komisije, tajnica natje?aja, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, voditelji Akupunkture grada  i mentori radionice u sklopu pancirfesta, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nisu imale niti osobe koje su, osim za projektiranje, imale i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako je time bila ugroena konkurencija.

 

Na natje?aj, koji je trajao od 17. oujka  2016. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 17. svibnj2016. god., zaprimljeno je ukupno 38 radova.

 

 OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu: Prof. Nenad Fabijani?, dipl.ing.arh. predsjednik, Goran Habu, Mario Sambolec, dipl.ing., Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovl. arh., eljko Trstenjak, dipl.ing.arh., te Alenka Piber?nik, dipl.ing.arh. - zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda 

STRU?NA SVJETNICA: Doc.dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh, ovl. arh.

TEHNI?KA KOMISIJA: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovl. arh. TAJNICA NATJE?AJA: Tanja Martinec, dipl.ing.arh. 

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 10. lipnja 2016. god. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 37

 

AUTORI: AUTORSKI TIM B!RO:

Dora Lon?ari?

Mario Kralj

Saa Kouta

Ljiljana Lon?ari?

 

1 nagrada 37 1

 

1 nagrada 37 2

 

1 nagrada 37 3

 

 

 

IINagrada  u neto iznosu 18.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 15

AUTORI:

Grua Bauman, dipl.ing.arh.

Marko Gusi?, stud. arh.

Mario Grgurev, stud. arh.

Dora Kljenak, stud. arh.

Domagoj Ciglar, stud. arh.

2 nagrada 15 1

2 nagrada 15 2

 

III. Nagrada  u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 23

 

AUTORI:

 

Ksenija Ivi?

Andrej Doen

Nikola Arambai?

Boica Vojnovi?

 

3 nagrada 23 1

 

3 nagrada 23 2

 

Natje?aj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe javne nabave radova).


PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uklju?uju?i procijenjenu vrijednost ugovora o uslugama, koji se planira naknadno sklopiti s prvo nagra?enim pod uvjetima da ispuni traene dokaze sposobnosti, a prema cijenama utvr?enim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata. Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu projektno tehni?ke dokumentacije iznos72.200,00kn (bez PDVa), a procijenjena ukupna vrijednost nabave iznosi 195.000,00kn (bez PDVa).

 

Natje?aj je proveden u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 406-01/14-02/2, UR.BR: 2186/01-01-2014-1 od 1. travnja 2014., kojeg je donio Gradona?elnik Grada Varadina i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja

 

LINK NA NAGRA?ENE RADOVE: 

https://www.dropbox.com/sh/z32etr66cyx0ac3/AADiqOaitAhIOObBEy3IkPv4a?dl%3D0&